Samtidens sex

Samtidens sex

Samtidens Sex – För en framtid fri från våld är Kvinnojouren Lunds skolprojekt som vänder sig till både personal och elever i Lunds och våra kranskommuners skolor. Syftet med projektet är att förebygga våld i förskolor, skolor och fritidshem och motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Projektet består av två delar där den ena delen är riktad mot personal och den andra mot elever.

Sexuella trakasserier i skolan är vanligt och utbrett, och så pass normaliserat att det är något som unga snarast förväntar sig ska förekomma. Dessutom vittnar eleverna om att det finns en stor variation i hur de vuxna agerar – vissa viftar bort det medan andra tar det på stort allvar. Vi som kvinnojour vet hur viktigt det är för den som blivit utsatt att bli lyssnad på och att det som sägs tas på allvar. Studier visar att sexuella trakasserier kan leda till stress, ångest, låg självkänsla, självskador samt självmordstankar. Sexuella trakasserier påverkar även skolprestationen och ökar risken för skolk.

Det våldsförebyggande arbetet måste ske kontinuerligt i klassrummet och därför är det oerhört viktigt att personalen har kompetens och förståelse för våldets mekanismer och hur de kan arbeta för att förhindra och förebygga det. Genom att erbjuda kompetensutvecklingen för personalen kan vi uppnå en långsiktighet i det vardagliga arbetet på skolan mot våld och trakasserier med en ingång i sexualkunskapen. Fokus ligger främst på gränser, samtycke, bemötande och den praktiska implementeringen av dessa delar av läroplanen inom ämnet sex- och samlevnad.

Även om det är oerhört viktigt att lärarna har de verktyg som krävs för att kunna arbeta förebyggande i skolan dag till dag så finns det ämnen som med fördel undervisas av någon annan. Detta kan vara kunskapsområden där det krävs särskild kompetens som lärare inte innehar eller ämnen som känns pinsamma för eleverna att prata med sina lärare om. Samtidens Sex kombinerar därför kompetensutveckling för personalen med föreläsningar för elever om bland annat olika typer av våld, samtycke och pornografi. Genom att komma ut till skolor och prata direkt med eleverna får vi en möjlighet att komplettera sexualundervisningen med vår kompetens inom frågor som rör våld i nära relationer och våld mot kvinnor.

Projektet bedrivs av både anställda och volontärer och vi strävar efter att komma ut till både elever och personal då vi tror effekten blir bäst på så sätt.

LUND KVINNOJOUR

AKUT HJÄLP
KONTAKTA OSS

SKÄNK EN GÅVA

Lämna sidan nu!