Välj en sida

Stadgar

Stadgar kan kallas en förenings lagar. I dem anges vad som är tillåtet och inte för dem som leder föreningen, och hur beslut ska tas. Stadgar kan ändras vid ett årsmöte, och som medlem kan du lämna in förslag om sådana förändringar, det kallas för motion. I stadgarna anges vem som kan lämna in motioner, när det ska göras och hur beslutet för eventuella stadgeändringar ska tas. Läs mer nedanför!

Stadgar för kvinnorjouren

§1

Föreningens namn och verksamhetsområde
Föreningens namn är Kvinnojouren i Lund.

Föreningens säte är Lund och verksamhetsområdet är Lunds kommun samt närliggande kommuner som saknar kvinnojour eller motsvarande verksamhet.

 

§2

Föreningens vision och värdegrund

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Värdegrunden är:

 • Alla människors lika värde
 • Nolltolerans till våld
 • Tro på förändring

 

§3

Föreningens uppdrag

Föreningen har till syfte att:

 • Ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp
 • Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
 • Sprida kunskap om våld i nära relationer
 • Bilda opinion för ett jämställt samhälle fritt från våld
 • Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former
 • Uveckla verksamheten i dialog och samverkan med andra samhällsaktörer

 

§4

Medlemskap och volontärskap

Medlemskap i föreningen beviljas alla personer som delar föreningens vision och värdegrund. Medlem ska varje år erlägga den avgift som årsmötet beslutar.

Alla medlemmar kan bli volontärer förutsatt att en genomgår den grundutbildning  som styrelsen beslutat samt uppvisar registerutdrag ur belastningsregistret som företrädare för föreningen godkänt. Volontärer ska även underteckna tystnadslöfte.

 

§5

Sponsorer

Sponsor är den som väsentligen bidrar ekonomiskt till föreningen. Sponsorer är ej medlemmar.

 

§6

Utträde

Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Anmälan om utträde ska lämnas eller skickas skriftligen till styrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som enligt §4 inte har betalat medlemsavgift, och som efter skriftlig påminnelse inte betalat, är inte längre medlem i föreningen.

 

§7

Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningen eller som försvårar samarbetet inom föreningen kan uteslutas. Styrelsen ska innan beslut om uteslutning fattas meddela medlemmen skälen för uteslutning. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig, vilket ska ske inom tre (3) veckor efter det att den berörde delgivits beslut. Beslut om uteslutning fattas av en enig styrelse. Beslutet meddelas på ett årsmöte eller extra årsmöte, utan att nämna namn på den uteslutna medlemmen. Vid händelse av en oenig styrelse i ett uteslutningsärende avgör årsmöte eller extra årsmöte utfallet av ärendet. I avvaktan på det årsmötets beslut kan styrelsen tillfälligt avstänga medlem.

 

§8

Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret löper från den 1 januari till och med den 31 december.

 

§9

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas före den 15 mars. Kallelse ska utsändas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast 5 veckor före årsmötet. Motionsrätt har alla medlemmar. Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut, verksamhetsplan, förslag från styrelsen, motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1.  Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Upprättande av röstlängd (röstberättigade medlemmar på årsmötet)
 5. Val av två justerar tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om medlemsavgift för kommande år
 12. Val av ordförande (1 år)
 13. Val av kassör (1 år)
 14. Val av övriga styrelseledamöter (2 år), i enlighet med §11 Val av styrelse
 15. Val av ersättare (1 år)
 16. Val av två (2) revisorer (1 år) varav en (1) verksamhetsrevisor och en (1) ekonomisk revisor. En (1) av dem ska väljas till sammankallande
 17. Val av två revisorsersättare (1 år), varav en ersättare för verksamhetsrevisor och en ersättare för ekonomisk revisor
 18. Val av tre (3) ledamöter (1 år) till valberedningen, varav en sammankallande
 19. Behandling av motioner
 20. Fastställande av verksamhetsplan
 21. Fastställande av eventuella arvoden
 22. Behandling av ärende som styrelsen vill behandla på årsmötet eller som enskild medlem har anmält skriftligt till styrelsen
 23. Mötets avslutande

Vid föreningens årsmöte äger alla medlemmar rätt att närvara. Varje medlem har en röst. Röst kan inte överlåtas men kan ske via fullmakt. En medlem kan endast motta fullmakt från en annan medlem. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt ifråga som rör ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation), eller om så begärs, votering. Vid personval där mer än ett förslag föreligger ska sluten omröstning alltid ske. Om sluten omröstning begärs i andra frågor ska detta verkställas.

Om det finns ett förslag lagt av styrelsen och det blir lika röstetal vinner styrelsens förslag. I övriga ärenden avgör lotten.

Beslut fattas genom enkel majoritet, förutom stadgeändringar som behandlas i §18 Stadgeändringar.

 

§10

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas om styrelsen anser det erforderligt. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte då minst 2/3 av föreningens medlemmar så begär. Ärenden ska skriftligen anmälas till styrelsen senast tre veckor före det extra årsmötet. Kallelse ska sändas ut till medlemmar senast två veckor före det extra årsmötet. Endast ärenden som angetts i kallelsen till mötet kan upptas till beslut. Extra årsmöte hålls snarast möjligt, dock tidigast sex (6) veckor efter eller senast sex (6) veckor innan ordinarie årsmöte.

 

§11

Val av styrelse

Årsmötet väljer ordförande och kassör separat, enligt årsmötets dagordning.

Årsmötet ska för det kommande verksamhetsåret välja:
a) fem (5) eller sju (7) ledamöter till styrelsen
b) två (2) ersättare, i ordningsföljd för inträde

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen. Max hälften av styrelsen får utgöras av cis-män. Ordförande i föreningen ska vara en person som definierar sig som kvinna.

Vald styrelse ska inom sig utse vice ordförande och sekreterare, samt kan utse ansvarig för verksamhetsområden för övriga ledamöter. Förtroendevald i styrelsen kan inte samtidigt vara anställd av föreningen. Om en förtroendevald i styrelsen anställs upphör förtroendeuppdraget.

Hälften, eller så nära hälften som möjligt, av styrelsen bör väljas vid det ena årets årsmöte och resterande ledamöter väljs vid årsmötet därefter.

 

§12

Fyllnadsval

Om en förtroendevald i styrelsen säger upp sitt förtroendeuppdrag kan fyllnadsval göras av styrelsen.

 

§13

Styrelsens uppgifter

Styrelsen är föreningens verkställande organ och förvaltar och leder föreningen mellan årsmötena. Styrelsen ska verka i enlighet med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intresse och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska handla i enlighet med föreningens bästa. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen beslutar om anställningar och har arbetsgivaransvar enligt ingångna avtal för föreningens samtliga anställda.

Styrelsen sammanträder minst åtta (8) gånger per år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse ska skickas ut senast en vecka före mötet.

Beslutsprotokoll ska föras vid styrelsemötena. Vid omröstning inom föreningens styrelse har varje ledamot en (1) röst. Ersättare och anställd har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. Samtliga ledamöter och ersättare bör närvara. Ledamot eller ersättare som inte kan närvara ska snarast möjligt anmäla förhinder. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Extra styrelsemöte kan sammankallas när minst halva styrelsen begär det eller när ordförande så begär. Kallelse till extra styrelsemöte ska utgå till samtliga ordinarie ledamöter och ersättare, senast 2 dagar före det föreslagna mötet.

Vid föreningens årsmöte ska styrelsen avlämna en av samtliga ledamöter godkänd och underskriven årsberättelse över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen från föregående verksamhetsår. Årsredovisningen ska innehålla balans- och resultaträkning. Dessutom ska förslag till verksamhetsplan för innevarande år presenteras och fastställas.

 

§14

Firmateckning

Styrelsen utser inom sig de personer som har rätt att teckna föreningens firma. Firma ska tecknas av minst två (2) var för sig, varav den ena är ordförande eller kassör.

Styrelsen ansvarar för att beslut om firmateckning och fullmakter utan dröjsmål meddelas vederbörande instanser genom protokollsutdrag.

 

§15

Revision

Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda interna revisorer som ska vara självständiga från förtroendevalda och anställda. Den ena revisorn granskar verksamheten och den andra granskar ekonomin. Styrelsen ska överlämna årsredovisningen i sådan tid att revisorerna kan avlämna revisionsberättelse till årsmötet.

 

§16

Valberedning

Valberedningen, som är självständig, består av tre (3) ledamöter som väljs av årsmötet för ett år, varav en (1) är sammankallande. Styrelseledamot eller anställd får inte ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter (ordinarie och ersättare), revisorer och revisorsersättare. Valberedningens förslag, beslutsprotokoll liksom uppgifter om övriga nominerade kandidater ska lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar i enlighet med §9 Årsmötet.

 

§17

Medlemsmöten

Styrelsen ska kalla till medlemsmöte minst 1 gång/verksamhetsår (utöver årsmötet). Kallelse ska vara tillhanda medlemmarna minst två veckor före respektive möte. Mötet bör ligga under hösten och syftet är att skapa ett underlag för styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år.

 

§18

Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet.

Förslag till stadgeändringar läggs av styrelsen eller som motion från medlemmar.

För att ändra §1, §2, §3, §18 och §19 krävs två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

 

§19

Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen Kvinnojouren i Lund fordras att beslut fattas med 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid upplösning ska föreningens tillgångar, med undantag av kommunala och statliga bidrag, tillfalla någon annan organisation som bedriver verksamhet i samma syfte som Kvinnojouren i Lund.

Antagna vid ordinarie årsmöte 10/3 2017 samt extra årsmöte 2/5 2017 och 13/6 2017

Lämna sidan nu!