Välj en sida

Fri från våld

Sedan 2016 driver Kvinnojouren Lund projektet “Fri från våld” som riktar sig till nyanlända tjejer och unga mammor. Fokus ligger på värdegrundsarbete, utbildningar och aktiviteter som syftar till att stärka gruppen.

Projektets syfte är bland annat att ifrågasätta machokulturens ideal och stereotypa könsroller och istället uppmuntra till att tänka normkritiskt och främja värderingar om alla människors lika värde. Ett annat syfte med projektet är att underlätta integrationen för nyanlända lundabor. Inom projektet anordnar vi studiecirklar, läxhjälp, sociala aktiviteter och läger.

Arbetar du inom en verksamhet där projektet skulle göra nytta? Då är du välkommen att kontakta Mitra Seif, som leder projektet: mitra@kvinnojourenlund.se

I april 2017 vann Kvinnojouren Lund Unizons idépris för projektet med Fri från våld med motiveringen:
“Jouren har arrangerat aktiviteter för nyanlända och ensamkommande unga, på mötena har jouren med språkliga och kulturella kompetenser lyckats överbygga barriärer. Genom samtal om jämställdhet, genus, mänskliga rättigheter har jouren på ett konkret och enkelt sätt lyckats prata om och arbeta emot destruktiva maskulinitetsroller. Allt detta möjliggör en lyckad integration för ett inkluderande jämställt samhälle fritt från våld. Grattis Kvinnojouren Lund till Unizons idépris 2017″

Lämna sidan nu!